Authors guidelines

Шановні автори!

До наукового журналу «Системи та технології» приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях. Для подання статті необхідно заповнити Довідку про автора та направити рукопис і супровідні документи на електронну адресу редакції. Просимо враховувати такі вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку.

Вимоги до змісту та оформлення статей

 1. Приймаються статті, написані українською, російською, англійською мовами, обсягом 0,5 – 1 авторський аркуш.
 2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:
 • на початку статті англійською мовою: прізвище, ім’я та по батькові автора, назва статті, адресні дані авторів (назва установи, закладу, відомча належність, адреса організації, місто, країна, інформація щодо ORCID (зареєструватися можна за адресою: https://orcid.org), розширена англомовна анотація (від 1800 знаків), ключові слова;
 • індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (українською мовою);
 • прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (англійською мовою);
 • назва статті (українською мовою);
 • назва статті (англійською мовою);
 • анотація українською мовою (анотація за змістом статті повинна містити не менше 700 знаків без пробілів. При перекладі з робочої української мови на російську та англійську мови кількість знаків не має значення. Аналогічно, з робочої російської (700 знаків без пробілів) – на українську та англійську мови; з робочої англійської (700 знаків без пробілів) – на українську та російську мови);
 • основний текст статті;
 • список використаних джерел;
 • references: пристатейні списки використаних джерел у романському алфавіті (латиницею).

У розширеній анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

 1. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:

Ключові слова (4 – 5 слів / словосполучень).

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку (російською мовою – “Выводы и перспективы дальнейших исследований”; англійською мовою – “Conclusions and Future Researches”).

Список використаних джерел (оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015).

References посилання на джерела (оформлюється у романському алфавіті в стилі APA Style Reference Citations відповідно до Міжнародного стандарту АРА).

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом (див. Зразок оформлення статті).

Постановка проблеми виконується у загальному вигляді та наголошується на її зв'язку із важливими науковими чи практичними завданнями. Під час виконання аналізу останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор та в яких розглядається досліджувана проблема і підходи до її ров’язання, необхідно виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті. Виклад основного матеріалу дослідження виконується з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

Список використаних джерел рекомендовано формувати у порядку згадування. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

 1. Текст статті має бути набраний в текстовому редакторі Microsoft Word. Тип файлу – текст у форматі RTF або DOC(Х).

Поля з усіх сторін – 20 мм.

Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт з інтервалом 1,5.

Рисунки, схеми, таблиці, формули слід наводити у вигляді, що дозволяє їх коригування. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Розміри таблиць та ілюстрацій не повинні перевищувати розміри друкованої сторінки збірника. Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані та мати назву (допускається шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт). Найбільш складні рисунки пропонується набирати, застосовуючи графічний редактор Microsoft Visio.

Під кожною табл. та рис. має бути зазначено джерело (Джерело: …). Таблиці, графіки та рисунки потрібно подавати у чорно-білому кольорі. Ілюстративні матеріали потрібно розміщувати після посилання на них у тексті. Рисунки додатково подають окремим файлом Microsoft Excel. Одночасне використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих самих положень не рекомендується.

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули пропонується набирати, застосовуючи влаштований у MS Word редактор формул MathType 4.0 (6.0) Equation, або Microsoft Equation 3.0 з наступними розмірами символів: звичайний – 14 пт, крупний індекс – 10 пт, мілкий індекс – 7 пт, крупний символ – 18 пт, мілкий символ – 12 пт. Формули необхідно виділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, вирівняних до правої межі тексту.

Посилання на літературу здійснюються безпосередньо в тексті. У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела в порядку згадування, а через кому – конкретна сторінка.

 1. До редакції подаються:
 • паперовий варіант статті в одному примірнику, надрукованому з одного боку стандартного аркуша, за підписом усіх авторів (якщо стаття подається лише в електронному вигляді, надсилається лише сканкопія останнього аркушу з підписами);
 • електронний варіант статті;
 • завірена рецензія доктора або кандидата наук відповідного профілю.

Файли підписуються згідно прізвища першого автора: «Іванов_стаття», «Іванов_рецензія» тощо.

Редколегія залишає за собою право відхилення матеріалів через низький рівень унікальності (менше 80%), невідповідність спеціальностям журналу, порушення термінів або вимог оформлення.

Автори гарантують, що ними одержано усі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, які охороняються авторським правом.

Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата отримання редколегією кінцевого варіанта статті.

Спеціальності, за якими можуть бути подані статті

113 - Прикладна математика

122 - Комп’ютерні науки

123 - Комп’ютерна інженерія

275 - Транспортні технології (за видами)

172 - Телекомунікації та радіотехніка

255 - Озброєння та військова техніка

Вартість публікації

Вартість опублікування однієї статті в науковому журналі «Системи та технології» складає 500 гривень (не залежно від кількості сторінок).

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу.

Друкований примірник журналу надсилається на вимогу авторів за окремою домовленістю на поштову адресу учасника, вказану в електронній довідці. Додатковий примірник журналу з розсилкою коштує 300 гривень.

Шановні автори! Оплата поданого матеріалу здійснюється після рецензування та затвердження до друку.

Процес рецензування

Рецензування статей здійснюється в анонімній формі згідно вимог наказу МОН №32 від 15.01.2018 року та Порядку рецензування рукописів статей у науковому журналі «Системи та технології».

Бланки рецензій встановленої форми готуються в форматі MS Word, підписуються рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом та зберігаються в редакції журналу три роки.

Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори. Стаття реєструється відповідальним секретарем у журналі реєстрації статей із зазначенням дати надходження, назви, П.І.Б. автора/ів, місця роботи автора/ів. Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.

Процес розгляду рукопису займає, як правило, 2-3 тижні.

Автори отримують лист про результати рецензування («відхилено», «прийнято з доопрацюваннями», «прийнято»).

Рецензент складає звіт (за необхідності) автору статті та редакції журналу або про прийняття рукопису без доопрацювання, або ж про надання можливості автору повторно ознайомитися з рукописом статті та повторно представити її в редакцію після доопрацювання та усунення зауважень, або ж про повне відхилення рукопису без можливості повторної його подачі до редакції журналу. Коментарі та зауваження рецензента передаються автору статті разом з рекомендаціями про можливе редагування та доопрацювання рукопису.

У випадку успішного проходження, автори отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

Положення про конфіденційність

Передрук матеріалів дозволяється лише за письмової згоди редакції. Матеріали, що публікуються, відображають позицію автора, яка може не збігатися  з поглядом редакції. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Редакція залишає за собою право наукового та літературного редагування статей без додаткової консультації з автором. Листування з читачами ведеться лише на сторінках журналу.

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Увага! Якщо Ви не отримали лист підтвердження більше, ніж за 5 робочих днів, зверніться до редакції за контактами.